Ngành nông nghiệp năm 2022: Những con số kỷ lục

Năm 2022, với phương châm thích ứng linh hoạt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, coi chuyển đổi số là động lực, ngành nông nghiệp đã lập được nhiều kỷ lục mới, thể hiện qua những con số sau.